Integracja

Pamiętając o przeszłości, kreujemy teraźniejszość,
pracując na dobrą przyszłość... 

XXX – lecie Szkoły Podstawowej Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętego Jana Pawła II

Czas poświęcony kształtowaniu nowego pokolenia... ku przyszłości. 

XXV – lecie integracji w Szkole Podstawowej Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
Świętego Jana Pawła II

 

By czas poświęcony formowaniu bryły dnia każdego, stał się czasem dobrym dla wszystkich.

 „Nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych.
Najważniejsze jest, byś był lepszy od samego siebie
z dnia wczorajszego.”

 M. Gandhi

 

Integracja - miejscem, w którym wszyscy mogą być razem

Idea integracji to idea humanistycznego kształcenia i wychowania, w której fundamentalną zasadą jest funkcjonowanie szkoły, gdzie wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem niezależnie od doświadczonych przez nie trudności i różnic. Tworząc szkołę integracyjną (oddziały integracyjne), musimy uznawać zróżnicowane potrzeby uczniów i na nie odpowiadać; korzystać z różnych stylów nauczania, które gwarantować będą każdemu odpowiednie wykształcenie. W tym znaczeniu integracja oznacza powrót do normalnych warunków, kiedy rozdzieleni uczniowie mogą być razem. Szkolnictwo integracyjne jest najskuteczniejszym środkiem budowania solidarności między dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a ich zdrowymi rówieśnikami. Zgodnie z Deklaracją z Salamanki UNESCO’94 i Kartą Praw Dziecka:
Każde dziecko ma fundamentalne prawo do nauki i należy dać mu szansę osiągnięcia i utrzymania odpowiedniego poziomu kształcenia.
Każde dziecko ma indywidualne cechy charakterystyczne, zainteresowania, zdolności i potrzeby w zakresie nauczania.
Dzieci posiadające szczególne potrzeby edukacyjne muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach prowadzenia nauczania stawiającego dziecko w centrum zainteresowania i mogącego zaspokoić jego potrzeby.
Podstawowym założeniem integ racji jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju ucznia oraz stymulowanie go do podejmowania wyzwań edukacyjnych i społecznych na miarę swoich możliwości oraz przygotowanie młodego człowieka  do przyszłego, odpowiedzialnego, i na ile to możliwe, samodzielnego włączenia się w życie społeczne w różnych jego przejawach. Wychodząc z tego założenia, rozpoczęliśmy w 1992 roku przygotowania do wdrażania w naszej szkole idei humanistycznego kształcenia integracyjnego. Przełamując bariery myślowe, wyszliśmy naprzeciw potrzebom wszystkich dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, które odtąd będą uczyć się razem. Najważniejszą myślą naszej integracji była idea rozbudzenia w drugim człowieku potrzeby patrzenia i dostrzegania, myślenia i działania na rzecz własnego rozwoju dla dobra wszystkich.

Krótka historia naszej integracji

Nasza integracja rozpoczęła się w roku szkolnym 1992/1993. Powstają  wówczas w szkole dwa pierwsze oddziały integracyjne. Są to pierwsze klasy nauczania początkowego. Wychowawczyniami klas zostają Pani Ewa Słowikowska i Pani Elżbieta Jakimiuk. Zadaniowo na wybrane przedmioty przychodzi pedagog specjalny. Zespół klasowy integruje psycholog szkolny. Ogółem do oddziałów integracyjnych uczęszcza 34 uczniów. To dobry początek  naszej integracji, która trwa do dnia dzisiejszego.Rok szkolny 1999-2000 to nowe wyzwanie. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska szkolnego, tworzymy w murach naszej szkoły Publiczne Gimnazjum Nr 17 Integracyjne, gdzie absolwenci szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę i kształtować postawy przepojone ideą integracji, otwarte na nową, lepszą przyszłość.Twórcze działania nauczycieli, świadome kreowanie „nowego człowieka”, wysokie wyniki nauczania, otwartość na potrzeby innych i praca, praca pełna pasji, zostają uwieńczone sukcesem. W 2002 roku otrzymujemy miano Lidera Integracji za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w dziedzinie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.W roku 2003 zostaje oddana do użytku winda dla uczniów niepełnosprawnych. Usprawnia to przemieszczanie się naszych podopiecznych po terenie placówki. Systematycznie pojawiają się ułatwienia w życiu naszych uczniów: podjazdy, poręcze w łazienkach, odrębne toalety dla niepełnosprawnych.W ramach Programu Sieć Partnerów PCK Kids Network w 2004 roku powstaje Pracownia Komputerowa dla Osób Niepełnosprawnych otwarta  na potrzeby szerszego środowiska. Z pracowni mogą korzystać dzieci i młodzież niepełnosprawna spoza szkoły.Mając pełną świadomość potrzeb i możliwości naszych uczniów, dbając o wszechstronny ich rozwój, nasi nauczyciele podejmują liczne inicjatywy mające na celu poszerzenie oferty ciekawych metod i form pracy. W 2007 roku ZSI Nr 1 zostaje siedzibą Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta – Grupa Regionalna Białystok.

Co oferujemy, aby dzień codzienny przybliżał nas do świata, a świat oferował nam coraz więcej?

Dajemy z siebie coraz więcej. Każdy uczeń, każdy rodzic, każdy nauczyciel stanowią wartość indywidualną. Poprzez pracę dla innych wzbogacamy samych siebie. Budujemy dobrą teraźniejszość i przyszłość tego miejsca i ludzi.

Wsparcie i pomoc każdego dnia.

W ramach zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno - pedagogicznej  nasi podopieczni korzystają z pomocy:

 • psychologa
 • pedagoga
 • logopedy
 • oligofrenopedagoga
 • surdopedagoga
 • terapeuty pedagogicznego
 • socjoterapeuty
 • uczniowie niepełnosprawni ruchowo mają możliwość uczęszczania na gimnastykę korekcyjną.

 3  września 2018 roku – Witaj Szkoło!

W roku szkolnym 2018/2019  w szkole podstawowej istnieje 28 oddziałów integracyjnych. Kształceniem integracyjnym objęto 136 uczniów niepełnosprawnych. W gimnazjum funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych , gdzie opieką specjalistyczną objęto 30 uczniów. Nadal mamy pełne wspomaganie na zajęciach. Utrzymujemy wysoki poziom nauczania i wychowania. Chętnie dzielimy się doświadczeniem i nie ustajemy w doskonaleniu własnego warsztatu pracy. Uczestniczymy w licznych projektach edukacyjnych, sportowych i kulturalnych organizowanych na terenie miasta, kraju, i poza jego granicami.

Doświadczenie  – miarą naszej wartości

Nasza szkolna  codzienność, zmagania, radości, małe problemy, przełamywanie barier myślowych, niwelowanie przeszkód powodują, że nie uświadamiamy sobie w codziennej czym jest sukces. Czy jest nam dany? Nasze małe sukcesy to uśmiech ucznia, to potrzeba bycia razem, to wspólne pokonywanie trudności, to umiejętność przyznania się do "niemożności", to szukanie rozwiązań, to ciągłe doświadczanie każdego momentu dnia.

Od 1992 roku nieustannie kreujemy nowe pokolenia w duchu humanistycznej idei  kształcenia integracyjnego.

 • Rok 1999 - utworzenie Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego, gdzie kontynuować naukę mogą nasi uczniowie z klas integracyjnych szkoły podstawowej.
 • 2002 r. -   miano Lidera Integracji za szczególne osiągnięci  na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 • 2002r. – dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu Pana Piotra Górskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 45 im. Jana Pawła II i Publicznego Gimnazjum Nr 17 Integracyjnego, zostaje  powołany do życia  Zespół Szkół Integracyjnych Nr1. Stajemy się silną, spójną  rodziną przesiąkniętą ideą integracji, gdzie każdy , mimo różnic fizycznych i psychicznych, czuje się ważnym, zwykłym i niezwykłym człowiekiem.
 • Nasi uczniowi osiągają wysokie wyniki nauczania, zostają finalistami i laureatami konkursów przedmiotowych i olimpiad. Swoje sukcesy mają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np.: 2005/2006 uczeń klasy trzeciej gimnazjum zostaje finalistą z języka angielskiego, 2007/2008 uczeń klasy trzeciej gimnazjum finalistą z języka angielskiego, uczeń klasy trzeciej gimnazjum laureatem z matematyki, fizyki i informatyki, 2015/2016 uczeń klasy trzeciej gimnazjum laureatem z matematyki, 2017/2018 uczeń klasy siódmej laureatem z matematyki.
 • 2004-2008 – Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży z Grund-Und Hauptschule St. Willibrord w Waxweiler w Niemczech. Założeniem spotkań była integracja młodzieży, wymiana doświadczeń, budzenie poczucia własnej wartości.
 • Od 2009 - sekcja „Tygrysków”. Sekcja sportowa „Tygryski” Olimpiad Specjalnych Polska od 1 czerwca 2010 roku pełni ważną rolę integrującą środowisko szkolne i lokalne poprzez organizację licznych imprez sportowych, i kulturalnych (nauka pływania, bale tolerancji, turnieje, festyny, wyjazdy do teatru, wyjścia do kina).
 • 2010 r. – I miejsce ucznia niepełnosprawnego w konkursie organizowanym przez LCDZ „Moja pasja początkiem drogi do kariery”.
 • 2011r.- certyfikat w projekcie „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Dokument upoważnia naszą placówkę do korzystania z programów innowacji pedagogicznych „Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Celem podjętych w tym zakresie działań jest zwiększenie kompetencji społecznych uczniów z zakresu rozpoznawania stanów zagrożenia życia  i zdrowia  oraz umiejętności szybkiego i skutecznego reagowania.
 • 2012 r.- Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych – zajęcia ruchowe ogólnorozwojowe mające na celu podniesienie ogólnej sprawności psychoruchowej uczniów niepełnosprawnych ( zajęcia są prowadzone systematycznie).
 • 2012-2013 - Szkoła Otwartych Szans – celem projektu był wzrost poziomu wiedzy, rozwój uczniów zdolnych i niepełnosprawnych Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1       im. Jana Pawła II w Białymstoku. Działania zaplanowane w projekcie: zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwojowe dla uczniów niepełnosprawnych, wycieczka i obóz edukacyjny, koło dziennikarskie, doradztwo edukacyjno- zawodowe.
 • 2013-2014 „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I-III w mieście Białystok”- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 • 2013/2014 - Białostockie Talenty XXI wieku. Projekt skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku. W projekcie mogą wziąć udział uczniowie klas I, II i III gimnazjum, którzy są uzdolnieni w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i informatycznych, zainteresowani rozwijaniem swoich zdolności oraz gotowi do podjęcia samodzielnej pracy badawczej pod kierunkiem pracowników dydaktycznych białostockich uczelni. Uczniowie nasi brali udział w kolejnych edycjach projektu: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
 • Styczeń – grudzień 2016 r.- Budżet Obywatelski Białystok 2016 „ Biegam, skaczę, w piłkę gram. W szkole lepsze stopnie mam.” W zajęciach dla dzieci niepełnosprawnych organizowanych w ramach projektu bierze udział 32 dzieci – ze Szkoły Podstawowej nr 45 i Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 17. Zajęcia te polegają na cyklu działań korekcyjnych i dydaktyczno-wychowawczych. Zostały zaplanowane tak, by pomóc dzieciom w ogólnym rozwoju, opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz opanowaniu i wykształceniu tych umiejętności, które są przewidziane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Celem projektu jest także wyrobienie u dzieci tych cech osobowości, które warunkują dalsze samodzielne funkcjonowanie w systemie szkolnym.
 • 1 września 2017 przekształcamy się w ośmioklasową Szkołę Podstawową Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II. Ponadto istnieją jeszcze dwa poziomy gimnazjum (sześć klas drugich i sześć klas trzecich).
 • 2005-2018  - Polsko- Niemiecka Wymiana Młodzieży z Schule An Den Havelauen w Hennigsdorf w Niemczech. W projekcie bierze  udział 15 uczniów z Niemiec i 15 z Polski ( również uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych) oraz opiekunowie. Celem projektu jest  kształcenie umiejętności komunikacyjnych , nauka języka niemieckiego, wymiana doświadczeń kulturowych, budowanie poczucia własnej wartości.
 • 2009 – 2018 - Scientix, European Schoolnet. Projekt stał się źródłem inspiracji dla naszych nauczycieli, którzy wykorzystują zasoby edukacyjne portalu do pracy z młodzieżą niepełnosprawną.
 • 2017-2018 - Europeana Cafe4teens_MadameCurie -  projekt realizowany w ramach współpracy z European Schoolnet w Brukseli i europejskim portalem Europeana.eu z wykorzystaniem cyfrowych zasobów dziedzictwa kulturowego Europy.
 • 2017-2019 - projekt Amazing Technologies to Enhance Learning through Innovation, Enjoyment and Research - ATELIER for STE(A)M” (Niesamowite technologie wzmacniające proces nauczania poprzez innowacje, zabawę i badania naukowe).
 • Projekt realizowany jest  w ramach programu Erasmus+ w grupie pięciu szkół z czterech różnych państw (Portugalii, Polski, Słowenii i Hiszpanii – Burgos i Jaén).
 • 2018/2019 – gimnazjum integracyjne  powoli wygasa ( istnieje sześć klas trzecich).   W szkole podstawowej na każdym poziome funkcjonują klasy integracyjne, ogółem jest ich 28. Nasi gimnazjaliści i ósmoklasiści przygotowują się do egzaminów końcowych. Powodzenia.

 Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku jest naszym małym "wszechświatem pełnym cudów, które cierpliwie czekają, by je odkryć". Miejscem przychylnym każdemu człowiekowi, wymagającym od siebie na rzecz innych zawsze dla dobra wspólnego.

 

Małgorzata Blecharczyk

 

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony