Rada rodziców

Konto Rady Rodziców: 24 1240 1154 1111 0011 0170 3962

Odbiorca: Rada Rodziców

Tytułem: Darowizna na Radę Rodziców - imię i nazwisko dziecka, klasa.

 

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Rodziców wybrała Prezydium w składzie:

 1. Agnieszka Kamińska - przewodnicząca
 2. Paweł Chomko - zastępca przewodniczącej
 3. Ewa Tarasewicz - skarbnik
 4. Magdalena Otola - członek prezydium
 5. Agnieszka Pieszalska - członek prezydium, sekretarz

Rada Rodziców w drodze uchwały ustaliła wysokość darowizny na Radę Rodziców: 50,00 zł. od ucznia. Ustalono, że 65% zebranej kwoty wykorzystane będzie przez wychowawców na potrzeby klasy związane z zakończeniem roku szkolnego.

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU (tekst jednolity)

 Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) oraz Statutu Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku w szkole działa Rada Rodziców.

 Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  - programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
  - programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.
 5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

ROZDZIAŁ I

 Nazwa reprezentacji rodziców.

 § 1

 Organem przedstawicielskim rodziców jest Rada Rodziców.

 ROZDZIAŁ II

 Cele i zadania Rady Rodziców.

 § 2

 1. Celem  Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.
 2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  - pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
  - zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś na znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych  w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  - znajomość regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system oceniania”,
  - uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  - wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
  - określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.
 4. Rada Rodziców opiniuje prace nauczyciela i dyrektora w przypadku ich awansu zawodowego.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zasady działania Rady Rodziców.

 § 3

 1.  Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie 1 przedstawiciela rady oddziałowej.
 3. Wszyscy przedstawiciele rad oddziałowych tworzą Radę Rodziców szkoły.
 4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.
 5. Największą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
 6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 -5 członków tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz 2 członków prezydium. Prezydium ukonstytuowuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
 7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków, spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły (jako ekspertów) dla wykonania określonych zadań.
 8. Zebranie zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.
 9. Zebrania klasowe rodziców wybierają spośród siebie „klasowe rady rodziców” składające się z trzech osób w celu organizacji życia wewnątrzszkolnego.

 § 4

 Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 3 lata, począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji – z uwzględnieniem § 5.

 § 5

 Rodzice biorą udział w organach statutowych w okresie uczęszczania ich dzieci do szkoły.

 ROZDZIAŁ IV

Tryb podejmowanie uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne.

§ 6

 1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.
 3. Plenarne zebranie Rady Rodziców, klasowej Rady Rodziców, jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Jeżeli zebranie nie dochodzi do skutku w I terminie, następne może odbyć się po upływie 15 minut i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 4. Uchwały są protokołowane w protokolarzu Rady Rodziców szkoły. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za protokolarz Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.
 5. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia prezydium Rady Rodziców do podejmowania decyzji w jej imieniu.

 ROZDZIAŁ V

 Wybory do organów Rady Rodziców.

 § 7

 1.  Wybory do Rady Rodziców, (klasowej Rady Rodziców), prezydium Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % plus jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie, w którym głosowane są tylko zgłoszone wcześniej kandydatury.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:
  - wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków  i komisja wyborcza. Wybory do tych funkcji są jawne;
  - sprawozdanie ustającego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
  - informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
  - ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
  - plenarna dyskusja programowa;
  - uchwalenie wniosków programowo – organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
  - wybory nowych organów Rady Rodziców:
                             - ustalenie przez Komisję Regulaminową listy obecności  i stwierdzenie prawomocności zebrania,
                             - przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą.
 7. Walne zgromadzenie Rady Rodziców upoważnia prezydium Rady Rodziców do wyboru spośród siebie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 8. Wybór przedstawicieli odbywa się w głosowaniu tajnym:
  - liczba kandydatów nie może być mniejsza niż dwóch;
  - nad każdym przedstawionym kandydatem głosuje się oddzielnie;
  - warunkiem wyboru kandydata jest uzyskanie zwykłej większości głosów.

 ROZDZIAŁ VI

 Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów.

 § 8

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.
 2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek: klasowych Rad Rodziców z co najmniej 3 klas, co najmniej 5 członków Rady Rodziców, Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do prezydium Rady Rodziców.

 § 9

 1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.    Na posiedzenia prezydium zaprasza się Dyrektora szkoły i inne osoby w zależności od potrzeb.
 2. Posiedzenia prezydium Rady Rodziców są protokołowane w protokolarzu rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz prezydium.

 ROZDZIAŁ VII

 ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW.

 § 10

 1.  Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:
  - ze składek rodziców,
  - z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
  - z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
  - z innych źródeł.

 § 11

 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składki przedstawia dla całej szkoły Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, klasowa rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko. Klasowa rada rodziców może też całkowicie zwolnić  od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna.

 § 12 

 1. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone w szczególności na:
  a)     poprawę bazy materialnej szkoły,
  b)    wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
  c)     wycieczki szkolne,
  d)    imprezy szkolne,
  e)     nagrody, stypendia,
  f)      zapomogi,
  g)     obsługę finansową Rady Rodziców,
  h)    pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
  i)       pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkoła.
 2. Do podejmowania środków finansowych z konta Rady Rodziców upoważnieni są:
  a)     przewodniczący,
  b)    skarbnik.
 3. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 4. Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem muszą być zatwierdzone i zaakceptowane pod względem merytorycznym i formalnym.
 5. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
  a)     dyrektor szkoły,
  b)    wychowawcy klas,
  c)     pedagog szkolny,
  d)    rady oddziałowe,
  e)     Samorząd Uczniowski.

 § 13

 1. Prezydium Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi Rady Rodziców.
 2. Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.
 3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy

 § 14

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w danym roku szkolnym skarbnik Rady Rodziców przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 ROZDZIAŁ VIII

 Postanowienia końcowe.

 § 15

 1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium Rady Rodziców na swoje posiedzenia regulaminowe Dyrektora szkoły oraz w razie potrzeby Samorząd Uczniowski.
 2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w § 2, pkt 3, niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
 4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego szkołę – Prezydenta Miasta Białegostoku.

 § 16

Członkowie rad oddziałowych, klasowych  Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców mogą być odwoływani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w Rozdz. IV tego regulaminu.

§ 17

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,  ul. Łagodna 10, 15 – 757 Białystok.

 

Białystok, dnia 05.10.2009 r.

 

Dyrektor szkoły                                                                 Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony