Deklaracja dostępności serwisu Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Skany dokumentów, brak tekstów alternatywnych przy niektórych obrazach

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-10-20. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-10-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Tomkiel, adres poczty elektronicznej e.tomkiel@sp45.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48856644680. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku

Adres organu odwoławczego:

ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: sp45@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: +48856644680

Dostępność architektoniczna

budynek Szkoły Podstawowej Nr 45 przy ul. Łagodnej 10 w Białymstoku złożony jest z dwóch części (dydaktyczna i sportowa),

• do budynku prowadzi główne wejście wprost z poziomu terenu,

• plac główny przed wejściem do budynku nie posiada uskoków utrudniających przemieszczanie się osób na wózkach,

• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,

• istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na placu głównym (wyznaczone są miejsca),

• pracownik portierni szkolnej udziela informacji przy wejściu głównym interesantowi, w razie potrzeby posiłkuje się wsparciem koordynatora do spraw dostępności,

• istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem (kącik interesanta) w każdej sprawie,

• w budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, I piętro, II piętro, blok sportowy) znajdują się szerokie korytarze,

• w budynku posiadamy : windę zewnętrzną z dostępem na wszystkie kondygnacje z poziomu szatni, rampę umożliwiającą poruszanie się z bloku dydaktycznego do bloku sportowego, platformę schodową umożliwiającą przemieszczanie się z poziomu piwnicy na parter i pierwsze piętro bloku sportowego, świetlicy oraz biblioteki szkolnej,

• w budynku na każdym piętrze bloku dydaktycznego dostosowano toaletę i łazienkę dla osób niepełnosprawnych,

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

• budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego,

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Udogodnienia

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików do wersji dostępnych cyfrowo.

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony