Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

Procedury funkcjonowania w czasie pandemii w Szkole Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana II w Białymstoku od 1 marca 2022 roku

 

Podstawa prawna:

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny z 18 lutego 2022 r.

Ogólne zasady dla szkoły:

Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
  - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  - dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m,
  - dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 m,
  - opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 6. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (minimum 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 7. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Kontakt prowadzi się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 8. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 10. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, usuwa się lub uniemożliwia do nich dostęp.
 12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 13. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej podłoga powinna jest myta przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po każdym jego użyciu przez daną klasę.
 14. Wietrzy się sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
 15. Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz przebywają na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 16. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych - czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
 19. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki.
 20. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole nie odbywają się one w trakcie zajęć obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć - mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 21. Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 22. We współpracy z pielęgniarką szkolną ustalono i upowszechniono zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
 23. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej pod nadzorem opiekuna.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Dopilnowuje się tego, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Przypomina się o regularnym myciu rąk wodą z mydłem oraz pilnuje się tego, aby robili to uczniowie, szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zapewnia się regularne napełnianie dozowników z mydłem.
 4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Monitorowane jest codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wiszą plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Dba się o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Na terenie szkoły zapewnia się pojemniki do ich wyrzucania maseczek.
 9. Sale lekcyjne wietrzy się nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy gastronomii stosują maseczkę.
 2. Osoby pracujące w kuchni i na stołówce często i dokładnie myją ręce wodą z mydłem.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane, zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora szkoły.
 4. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparza.
 6. Szczególną zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników.

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.
 4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały.

Dyrektor szkoły Piotr Górski

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. Jana Pawła II
w Białymstoku

ul. Łagodna 10
15-757 Białystok
tel. 856644680
e-mail: sp45@um.bialystok.pl

Powrót na początek strony